E imoi apiculaisia a su tranvi

E imoi apiculaisia a su tranvi

Ciau a totu is internautas, cun sa basca chi est cumentzendi a fàiri in Castedhu, mi ndi emu a bolli andai a mari a su Poetu. Po nci lompi de Pauli, una borta, depemu pigai duas lineas de tranvias de sa bècia S.t.S., sa de sa M e sa de su P, e aici arribbamus a su Poetu cun totu sa famìllia, ma intzaras nci boliant prus de duas oras e mesu de biaxu. Custu dhu podemus fàiri candu nci fenta is tranvis e su garage de custus fut adhia de Monti Craru.

Su depòsitu de sa S.t.S, ca oi si tzèrriat A.c.T., fut prenu de tranvis de unas cantu spetzias. 
In custas cincus fotugrafias podeis biri cussu chi faiat sa linea de Castedhu a Cuartu, labai ca nc'est scritu in su cartellu. De Castedhu brintendi a Pirri, apustis a Pauli e apustis a Ceraxus si lompiat in Cuartu. E po sant'Efis custus tranvis fuant imperaus ca si podiant ghiai, ca teniant is cumandus, in sa parti de annantis e finntzas in sa parti de apalas; po i custu est ca si podiant frimai primu de lompi a sa pratza de Municìpiu de Castedhu e torrai agoa chentze torrai a smasciai in sa pratza etotu chi fut prena de genti po biri e a preigai a Efis.


Custu àteru tranvi ca bieis frimu in sa pratza de su Municìpiu de Castedhu, labai beni tenit sa motrixi e tres carrotzas, fut sa linea de su P e podiat fàiri una bella càrriga de genti e nci dha tragai a su Poetu fintzas a s'urtima frimada. Custa frimada fut ogus a s'Uspidali Marinu bèciu, su nou est s’ex albergu de s’Esit prus ainnantis, unu àteru carrotzoni de votus po is guntruxus de is partidus de intzaras.

Ma su tranvi chi bieis cun su cartellu cun scritu Poetu, fiat casi sèmpiri imperau po fàiri su servìtziu Pauli-Pirri-Castedhu. Fiant is prus nous e is chi curriant de prus, custus funti stètius is ùrtimus, cun cussu de su Poetu a èssiri bogaus po nci ponni is pullmans pudèscius chi si funt allupendi oi.

Sceti una crassi pùlitiga comporadora cumente a cussa de Castedhu iat pòtziu pensàiri, in primus annus settanta, de fàiri s'ancada de ndi bogai is lineas tranviàrias, cosa ca no si funti permitius de fàiri nimancu in Cuntinenti: ni a Milanu e ni in Arroma. Ca is tranvis fuant prus ecunòmigus e prus lìmpius.
Nci amancat in custas fotugrafias, sceti, su tranvi nùmuru Unu chi fadiat sa linea de pratza santu Miali fintzas a santu Beneitu, su cabudu de linea fut in sa pratza Pascoli, chi oi est tzerriada pratza Michelàngiulu.

Sa chistioni fut bella meda, ca nci fuenta is lineas de is fìlubus de su Cincu, chi de su stàdiu beciu de s’Amsìcora lompiat a Sa Dukissa; su Ses de Brugu sant'Elias lompiat a Stampaxi in pratza Yenne; su Dexi ca de pratza Yenne a nci amputa a Castedhu de sus, fintzas a pratza Indipendentzia. In Stampaxi nci funt ancora calancunu cartellus de is firmadas.

Su C arrùbiu e su C niedhu faiant su tretu Cuartu-Castedhu-Ceraxus-Cuartùciu. Passendi de s’àtera parti de Castedhu in s’oru de su Staini de Is Molentraxus, su campu de Aviazioni de Pauli, anca est sa caserma de is pompieris, Is Ponti paris e conca a Ceraxus o Cuartu. Sa citadi fut ingiriada de is tranportus pùbrigus.

A su ferrubèciu fut mellu ca nci emus scavulau una crassi pulitiga burrica, balossa e fintzas barrosa.
Malaitus! Totu s'arrichesa de custus cullegamentus, funti stètius spèrdius po fai logu a is Bus pudèscius de s'IVECU-Fiat.
Deu ca bivemu e bivu in su bixinau de is Cancelledhus a Pauli e a cincuanta metrus de domu passànt, e oi nci passat sa Metrupulitana, is trenixedhus a vapori, is cafeteras dhas tzerriamus a piticus, e is liturinas chi lompiant a Tortolì e a Sòrgono. Sa ferrubia fut sa làcana ca no depemus passai a solus, e nci giogamus ponendi in sa frega, pùncias e pratìllius de gatzosas po si dhus fai strecai e nci fai is gioghitus.

Oi si podeus sceti fàiri strecai cun sa surra de màchinas chi currint in Castedhu, chi si prenint de carraxu, de bruvuras chi si faint amaladiai de càntziru, chi si prenint de arrancus de gas malus chi funti prenendi is prumonis de is biventis de s'Area Guasta, intamus, de Area Vasta de Castedhu cun is bidhas lacanantis. Casi cincuxentu millas personis biventis in mesu a custu aferenamentu de cada dia.

Atacaisia a su tranvi, si naràt a chi nci perdit calancuna cosa chi balit meda e imoi dh’amancat. Si nci apodhamus apalas de su tranvi sètzius a mesu paneri-còscia in is binti centimètrus de is arrembronadoris de apalas.

Su tranvi dh’emus pigau po prus de duus annu de sighiu po andai a scola de sa Prama a s’Ausonia; nci fut su bidellu, tziu Pibiri ca si arriciat po si abaliai ca paremus trepius, innia a su tretu de sa cuarta frimada adhia de is cadhotzonis de oi, apu fatu sa de tres, sa de cuatru e sa de cincu crassi. Sa de tres ilementari dh’apu fata, sa primu borta in is casermedhas in s’oru de Su Liscinosu, «Marina piccola», m’iant scrocorigau ca emu cambiau scola a tretu de mesu de annu.

Ma in s’ierru, in custa linea de su Poetu, no poniant cussas motrixis ca bies cun tres carrotzas mannas, ma unu tranvixedhu piticu piticu, chi cumenti curriat santziat aici meda ca timemus nci bessessit da is fregas in sa curva manna de sa Primu firmada de su Poetu. No si contu e no si nau ita si biet de su tranvixedhu, in s’ierru, in mesu de is casotus cun muntonis de arena bianca e fini fini che su scèti.

Baxeidhoi oi a biri sa tristura, sa niedhura, sa merdura muntronaxia de custu campusantu, lompei a s’Uspidali Marinu bèciu, po biri torra calancunu muntonedhu de arena a culori de nii ca no est stètiu imbussau, carraxau, cun custa arena niedha ca parit sa terra de interru, de s’interru de su Poetu, de s’interru de sa paxi intramesu de s’òmini e sa nadura. Si ndi iant scotzinau fintzas i matas, chi emus postus cun sa scola, in su tretu de sa praja de Cuartu, po dhu fàiri che a unu logu burdu fellinianu.

Baxei e brintai in custu giassu po biri is Tranvis
www.flickr.com/photos/blinky73/1385768896/

Baxei e brintai in custu giassu po biri is Filòbus
www.solotreni.net/engine/viewtopic.php

Francu De Fabiis

Cagliari. La città e i tram