Dr. Drer & Crc Posse

CRCPOSSE. CABUDANNI

Saludi a totus,

25 annus a oi, pròpiu in custas diis, sa Crc Posse iat sonau po sa primu borta: Micheli e Silvestru, in sa sedi de s’Asce in Cuartu.

Est passau unu cuartu de sèculu e medas cuncertus, cantzonis, discus, amigus e festas ma seus sempri a innoi a si proponni is cantzonis nostas, sempri prus infogaus.

Cust'istadi eus a fai una grandu festa po arregordai totu su tempus chi est passau.  Eus a fai sciri aundi s'at a fai e candu.

Po imoi, po is 25 annus, si pedeus un'arregalu: de s'agiudai a fai girai sa mùsica nosta, sendi ca no teneus ni mass media e ni atru chi ddu fetzat po nosu.

Su discu nou est innoi asuta: s'intregais custa mail a totu is amigus chi teneis e ddi narais de ddai fai girai issus puru, mancai ddi feus fai su giru de su mundu... e bieus chi at a torrai agoa!

Gràtzias a totus.

dr.drer & crc posse

CD CABUDANNI:

Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PL60rPPU0epQJjuirhU6n6Q4ba4-eGWQWT

Spotify https://open.spotify.com/album/0GHqEUP3zW0LatV2U7pbTa

Soundcloud https://soundcloud.com/crcposse/sets/cabudanni

Bandcamp https://drdrercrcposse.bandcamp.com/album/cabudanni

po info e cuntatus: info@crcposse.org