Rossella Faa - Sighi, Singin’

Sighi, Singin. Rossella Faa

EVIDENTEMENTE

Fiat sa noti de santu Larentu e in s'arruga nci fiat bessia,
ahi! Sa basca chi nci fiat, ahi sa basca!
Candu un'umbra, a scusi-scusi, fatu-fatu mi sighiat,
ahi! Sa timoria, ahi! Su pentzamentu!

Deu mi fùrriu a palas, e càstiu in sa noti oscura,
e, in sa manu est giai prontu su spray,
candu biu dus ogus arrùbius e nieddus, allutus de bruvura,
ananta de mei frimus.

Cessu! Ohia momia, una Medrona!
Unu topi mannu, un'arratu, o cumenti dda boleis tzerriai.
Cessu! Ohia momia, una Medrona!
Ananti de mei, si ponit in peis, e inghitzat a chistionai:

“Chi su Sìndigu de Casteddu no fait sa derratizatzioni,
bolit nai ca deu seu ospite gradito.
Quindi basta cun sa moda de si biri e de scrillitai,
tui puru ses lègia, ma deu no mi pòngiu a tzerriai”.

Evidentemente ant cumprèndiu, ca nosu
no seus perigulosus.
Evidentemente sa genti ca ddu sciit,
no agatat strobbu a si bidi bessiri.
Evidentemente ant cumprèndiu chi s'arratu est una preziosità
esotica, folclorica, per questa città.
Evidentemente, evidentemente
e nosu in sa bassa, tzerriaus imparis in coro: Forza Cagliari!

Cessu! Ohia momia, una Medrona!
Unu topi mannu, un'arratu o cumenti dda boleis tzerriai.
Cessu! Ohia momia, una Medrona!
Deu dda timu a bentu, no mi potzu arrassenniai.
Cessu! Ohia momia, una Medrona!
Ma ti dda imàginas sa Medrona in s'arruga cun sa coixedda tira-tira?
Cessu! Ohia momia, una Medrona!

SU SPRIGU

T. M. In domu de Ajàja nat ca ddu fiat
unu sprigu antigu e nat ca teniat
pintau, tra un imbidri e s'atru, un'arrosa.
Su sprigu ddu teniant in d-unu aposentu
afitau a unu pretori ca beniat a bidda a fai dibbatimentu.

Una dia ca issu no ddu fiat artziaus a sus, deu e sorri mia,
po si castiai in su sprigu cun s'arrosa.
Ma, filla mia, chi dd'emu scìpiu, ddu giuru no artziaìa
po fai, cun sorri mia, is dengosas.

Coru. Nara, tzia Mariucina, ma intzandus fiat berus ca fiat innia?
Nara, cumenti fiat e ita s'at nau, s'at nau cancuna cosa?
T. M. Uai, ita nci fiat! Uai! Ita apu bistu!
Ca sceti a m'arregordai su mundu si fait scuriu.

Coru. Nara tzia Mariucina, ma intzandus fiat berus ca fiat innia?
T. M. Uai! Issu ddu fiat ma no s'at nau nisciuna cosa.
Coru. Nara tzia Mariucina, ma intzandus fiat berus ca fiat innia?
T. M. Imoi si ddu nau, ma de un'atra parti, ca innoi no est cosa!

Issu fiat innia e si castiàt in su sprigu.
E pariat cancunu chi si càstiat, cumenti a nai? Primu de nci bessiri.
Issu fiat innia e portàt bistiri antigu,
sa tzughera in seda e su capeddu de Sennori
asubau in sa petinesse.

Issu fiat innia e portàt mustatzus nieddus
nieddus fiant is ogus chi castiànt in cuddu sprigu,
issu fiat innia e deu no aia tentu sa cuscièntzia
de cumprendi chi fiat sceti una presèntzia o un'aremigu.

Coru. Nara, tzia Mariucina.
T. M. Creu ca fiat una presèntzia, e no fiat un'aremigu.

Coru. Nara, tzia Mariucina.
T. M. Mascu bellu e a pilu nieddu, e si castiàt in cuddu sprigu.

Coru. Nara, tzia Mariucina.
T. M. De s'atzichidu aia fatu unu passu a palas
e nci fiat arruta de sa scala.

Coru. Nara, tzia Mariucina.
T. M. Sigu a m'arregordai, sigu e sigu, custa istòria disdiciosa
de una presèntzia chi bessiat de su sprigu cun s'arrosa.

SANTU ANTONI

Tristu est chini at pèrdiu is crais de domu,
tristu est chini at pèrdiu sa mexina chi fadiat su sonnu bellu,
tristu est chini at pèrdiu su sentidu e no s'assenta mai
poita at pèrdiu su pivellu e, imparis, s'ànima.

Deu nau: s'abrèbiu est siguru!
Naraddu tui puru, ca unu santu t'at ascurtai!
No importat chi tenis o no tenis sa devotzioni bera,
ma custu, su santu, no ddu depit sciri mai.

Santu Antoni de sa cosa pèrdia,
Santu Antoni de sa cosa agatada,
Santu Antoni fadeimia sa gràtzia, ca seu disisperada.

Ma arribbat sa tristura a bint'ungas,
no s'intendit su fragu, sa tristura non adopera Chanel,
arribbat che una manta sciusta e inghitzat su giogu,
s'ànima tua no nci dda fait: làgrimas me in is ogus.

Tristu est chini agatat unu pibitziri asseliau in domu sua,
chini est amaladiau e no podit cantai.
Santu Obrai de s'ùturu.
Santu Obrai de sa cantada, fadeimia sa gràtzia de mi fai torrai sanada,
santu Nartzisu de Furtei, scuseimia po su prantu:
ma bocimia su pibitziri ca ses tui su santu.

Santu Antoni de sa cosa pèrdia,
Santu Antoni de sa cosa agatada,
Santu Obrai, Obraixeddu miu, is candeleddas tuas
torrant su mortu a biu.

Santu Antoni de sa cosa pèrdia,
Santu Antoni de sa cosa agatada,
in domu mia ddu est sèmpiri
una candela alluta
po chini s'at imbentau.

CUCURUMBEDDU

Sa vida est cumenti una pintadera:
nisciunus scit a ita srebit e ita fai.
No est po fai filosufia,
ma oi mi pigat a pentzai: sa vida est cumenti una pintadera.

Sa genti narat ca sa pintadera
fiat fata sceti po marcai su pani,
ma ddu est chi narat chi srebiat po fai su contu e s'aditzioni,
deu no no ddu sciu chini tenit arrexoni,
ma no dda pigu a sa lizera,
sa vida est una pintadera.

E tui nara, Cucurumbeddu, ita parit innia a sus?
Si bit de innia a ita srebit sa vida?
Nara, Cucurumbeddu, narant ca ddu est genti innia a sus,
e tui chini as incontrau? E ita t'at nau?
Nc'est genti cannota?
Si dd'as domandau it'est sa vida immoi ca est morta?
Poita cudda puru at a èsssiri vida....vida?

Sa vida est cumenti una pintadera:
nisciunus scit a ita srebit e ita fait.
No est po filosufia,
ma oi mi pigat a pentzai...

MARIA FARRANCA

Est una dia de amargura e deu mi pòngiu a tzeracai
ca cun sa domu lìmpia sa tristura at a sfexai.
Unu arràju de soli iscrarat me in artu, in crabetura,
innui su tallarau at fatu nuis a mumullonis.

A scova de muru inghitzat a fai e a forrogai me is arranconis,
su pruini s'artziat in s'àiri che nualla de pillonis,
innia su sordi est incrotzuau che pedra ingrumiada
tùnfidu de infustura, tocat a ddu samunai.

Maria Farranca, tzugu piludu,
branca furrunca bessit a scruculliai,
sa schina mia, cìrdina de su spriu,
depu arreagiri, mi pòngiu a cantai,
e ita cantu imoi?..Una cantzoni americana!
Chi scidat s'atzuria po gherrai cun su scraponi.

Yes! Love cleaning the mess as if it was springtime.
Yes! Mi dexit a fai su strexu in domu mia, just for me.
I love the risk to strexi, when a beast mi fait atzicai!
I love my house, when it is cleaned
lìmpia e nuscosa de saboni.
Maria Farranca scònchiat de s'arrenconi....Sa scova! Sa scova!
Maria Farranca bolat a celu in sa nualla de is pillonis!

E cantus pistillonis, cantus de pistillonis, cantus?
Apu a ingolli in crabetura po Maria Farranca,
e cantu DDT, cantu DDT, DDT insecticide
mellus su pistilloni, pisti, pistilloni
ca a su mancu si nci papat Tzrapia Furrunca
e sa domu mia the windows open a su beranu.

NIEDDU

Ko-rro-ti a mamma iè
Ko-rro-ti a mamma
Ko-rro-ti a mamma iè
Ko-rro-ti a mamma iè.  (duas bortas)

Est unu piciocheddu nieddu,
est unu piciocheddu nieddu,
est unu piciocheddu
Ko-rro-ti mamma iè.  (duas bortas)

Issu est innia, e bolit papai, issu est innia, issu est innia, ejè!
Ca papai, po issu, no est a denghi, no! Bivit che mraxani
e sighit s'arrastu de sa mamma de s'arestia,
papat mancai pedra e mèndula.

Issu est innia e ddu scit ita fai,
issu est innia, issu est innia, ejè!
E scit sceti su chi est e no est! Bivit che mraxani
in coddu tenit atzicu e tìrria po ainas
e narat: “fatu a Urrei bolia un ou a cassola.

Est unu piciocheddu nieddu,
est unu piciocheddu nieddu,
est unu piciocheddu nieddu, Nijomuremje.
Ko-rro-ti a mamma iè. (duas borta)

Ko-rro-ti a mamma iè
Ko-rro-ti a mamma
Ko-rro-ti a mamma iè
Ko-rro-ti a mamma iè. (duas bortas)

BOLÀNT

Nant chi candu is cogas a celu si bolànt
no ddu fiat logu, acorru e mancu manta
po nci cuai, impari, tui e s'ànima.

Nant chi sa Priora si poniat ananta,
is atras, avatu, dda sighiant e assimbillant,
totus imparis, a pillonis de tàcula.

Ah! Deu no ddu sciu chi fiat po timoria,
deu no ddu sciu it'est su chi apu bistu,
ma fiant medas, medas, innia in s'àiri.
Ah! Is ogus mius fiant ogus de pipia,
noti oscura e bentu de stracia e deu currendi,
currendi a domu a serrai is fentanas.

Ah! Groga fiat puru s'ànima mia,
groga in coru chi batiat a marteddu,
groga fiat sa manu in su crieddu
chi serràt su passu a sa timoria.
E mamma, in coxina, arrit e inghitzàt a domandai:

Nara, poita ses aici atzichirriada?
Poita as fatu totu cust'intrada
ca mi nci as fatu calai in terra s'ànima!
mamma! Nci funt is Cogas e seu sprama sprama,
e sa Priora castiàt totu, a dereta e a manca,
e potàt ogus de milli maltanas.

Ah! Sa Priora tzerriat “Alto volà” e bolant artas che
tzurrundeddus,
ma “Basso volà” est su fueddu chi permitit a is Cogas de biri
is pipias,
calant de su celu a circai is pipias.

Eh! Nant chi is Cogas,
candu est scuru e ddu est sa luna, no acudint a s'asseliai.
Eh! Àrtziant a celu e bolant,
tzerriendu a forti, e totus imparis, “Alto volà! Basso Volà”.

DISCRETA

Fiat una Preta niedda e si tzerriàt Discreta Filledeu.
Fiat una Preta niedda, teniat su niu a palas de sa forredda.
Fiat una Preta niedda e in totu sa bidda cannota fiat,
genti de bona costumantza chi sceti a trabballai in su noti bessiat.

Ma in d-una dia, in sa tellebisioni de sa meri de sa forredda,
ghetant su bandu ca a bidda est arribbada un'atra Preta.

Ca nat ca fiat biunda, bistia de arrùbiu e totu beni trassada,
ca si nci bessiat po fintzas de mengianu, spallera scostumada.
Ca nat ca est biunda, nant ca bufat sceti aniseta,
ca si tzerriat Raimunda e a sangunau Periplaneta.
Discreta Filledeu, inghitzat a arrexonai de innanti:
“Chi nau ca no dda bollu, mi nant intolleranti!”
Discreta Filledeu, ca no est tonta, sighit a arrexonai:
“Deu mi nci ghetu cantanti! A su mancu mi nci ant ascurtai!”
Frima acorrada in domu, noti e dia fiant su matessi,
scriit una cantzoni e dda portat in pressi in pressi a Radio Pressi.

Sciadada, naràt sa cantzoni, sciadada,
sa mulleri de su sìndigu de bidda, sciadada, sciadada.
Sciadada, naràt sa cantzoni, sa genti inghitzat a ddu nai:
Raimunda-sa-biunda, a su noti, in domu de su sìndigu est intrada.
Sciadada, naràt sa cantzoni.
Spereus chi un'ànima bona andit a si ddu nai
ca su pobiddu est caddotzu!!

Sa sindachessa intendit, in s'arràdiu, sa cantzoni de Discreta,
e narat: “Bregùngia! Seu curruda! Arràbiu Periplaneta!”
e tzèrriat su pobiddu e inghitzat s'interrogatzioni:
“Nara schifosu, it'est custa stòria, chi mi ponint a cantzoni?”

Su sìndigu achìchiat, no sciit prus ita nai.
Raimunda? Ma chini est?
A chini dd'olis contai?
Sa genti narat po narai, ma chini tiàulu at a èssiri custa biunda?
Nant chi intrat dònnia noti in domu:
O mei o Raimunda!

Ca nant ca est biunda, bistia de arrùbiu e totu beni trassada,
ca si nci bessit in pressi in pressi de mangianu, spallera, scostumada.
Ca nant ca est biunda, nant ca at bufau sa mia aniseta,
ca si tzerriat Raimunda e a sangunau Periplaneta.

Su sìndigu, ca est studiau, imoi cumprendit e sciit ita depit nai:
Periplaneta est una preta, no ti depis preocupai!
Una preta po Fancedda?... mi fait schivu mancai biunda!
Ma intzandus est berus ca ses caddotzu!
Boganci a Raimunda!

Fiat una Preta niedda
e si tzerriàt Discreta Filledeu.
Fiat una Preta niedda,
Bistiat a mucadori e fardeta.
Fiat una Preta niedda
e no si nci bessiat a sola a reu.
Poita fiat discreta: Discreta Filledeu.

Sa literadura e s'arti, s'arti de sa literadura.

 

Sighendi sa Lei Arregionali n° 3 de su 2009, artìgulu n° 9, coma 10, lìtera B, de s'annualidadi 2013.

Custa Lei arrèsada aici:"Sperimentatzioni in is scolas de dònnia òrdini e gradu, de s'imparamentu e imperu, che mèdiu, de sa lìngua sarda in oràriu curriculàriu".

A pustis chi su Cunlègiu de is Docentis iat aprovau su progetu, a primìtziu de su pentamesi de s'annu scolàstigu 2013/14, in su mesi de Friaxu 2014, eus cumentzau su cursu de Lìngua sarda a scola, ma custa borta fatu no prus a su meria a pustis de is letzionis arregularis, ma in s'interis de is oras de is letzionis de Itallianu. Faendi is matessis argumentus de sa matèria ufitziali. Chentza de aciùngiri nudha in prus a carrigu de is scientis.

Eus cumentzau a lìgiri in classi s'arrumanzu de Venutu Lobina "Po cantu Bidhanoa" imperendi is ainas de sa "Narratologia", ma custa borta in lìngua sarda. Po smenguai su graiori de is letzionis, dhas eus allebiadas cun duus laboradròrgius: cun s'unu castiendi su film "S'Arbitru" de Pàulu Zuca, girau in Sardìnnia cun medas atoris sardus e medas arrogus fuedhaus in sardu; s'àteru ascurtendi su Cd de Rossella Faa "Sighi Singin".

Po fàiri sighiri mellus is cantzonis a is scientis eus torrau su sardu unu pagu arregularizau e prus meridionalizau in sa pronùncia, ma sceti po èssiri cumprèndiu mellus de is scientis de sa Primu M de su Cumerciali "Primu Levi" de Pitz'e Serra in Cuartu. E no po brintai a scuncodrai trabballus de àteras personis.
A cadeunu de is scientis, po sighiri mellus is letzionis, eus donaus is fuedhus de is cantzonis in is fotugòpias chi emus cuncodraus po issus.

Su cursu est stètiu de 22 oras in totu, duas a sa cida, in su tempus de tres mesis.
Custas fotugòpias dhas podeis lìgiri e si dhas poneus po bosatrus innoi asuta.
francudefabiis "Tutor" de custu progetu in Lìngua sarda.

Rossella Faa WebSite: http://rossellafaa.wix.com/rossellafaa

Rossella Faa - Sighi, Singin’

Libro/cd di Rossella Faa “Sighi, Singin’…”
Ed. Tiligù – Teatro del Segno
Di e con: Rossella Faa
produzione: Teatro del Segno
con: Rossella Faa (voce) – Giacomo Deiana (chitarra) – Nicola Cossu (contrabasso)

Sighi, Singin è un momento di riflessione su argomenti imbarazzanti, sulle paure, cose di cui si parla solo in confidenza. Le canzoni del cd e le storie del libro sono in lingua sarda, che si pongono come sviluppo delle possibilità foniche ed espressive della lingua stessa. La variante utilizzata dall’artista è quella Campidanese nelle sue molteplici inflessioni”.

Tutti i testi hanno inotre le traduzioni in lingua italiana e inglese e in coda al libro un ausilio dedicato agli anglofoni come guida alla corretta pronuncia in sardo delle parole del testo di Maria Farranca.

Note biografiche.
Figura di spicco della scena musicale sarda, Rossella Faa è cantante, musicista, compositrice e attrice. Ha compiuto i suoi studi musicali presso il Conservatorio di Cagliari e Pesaro. Ha inciso dischi, collaborando in veste di cantante, con Piero Marras, Elena Ledda, Alessandro Di Liberto, Peo Alfonsi (con cui ha realizzato il CD In Corde), con Nicola Cossu e Giacomo Deiana ha realizzato il libro/CD Baa-Bà e ha composto testi e musiche (dei CD Cantano, Balentes e Cixiri)  per il trio vocale Le Balentes.

E autrice di musiche per il teatro per compagnie quali: Teatro stabile della Sardegna, l’Effimero Meraviglioso, Riverrun Teatro, Teatro impossibile, Teatro dall’Armadio. Recita e insegna canto moderno ai corsi invernali di Nuoro Jazz. Collabora attivamente a manifestazioni di supporto alla   valorizzazione e diffusione della lingua sarda. E’ appena terminata la registrazione del nuovo c.d. Sighi Sighi, realizzato con la collaborazione di  Nicola Cossu, Giacomo Deiana e Massimo Russino, sul quale è incentrato questo spettacolo.

Il cd, il libro, il concerto.
“Sighi Singin” mette in musica storie di vita quotidiana in cui una donna si trova ad affrontare e cercare di risolvere problemi più grandi di lei. Quali sono le difficoltà in cui può trovarsi, oggi, una donna? Credo che siano quelle che hanno fatto penare le donne di tutti i tempi: le blatte o i topi in casa, le pulizie domestiche ed i ragni sul soffitto, la paura delle corna, dei fantasmi, delle streghe, la paura della guerra e della fame o che un popolo straniero invada le tue terre.

Sono Angosce vecchie come il mondo, ma sempre vive.
Ogni volta si ripresentano in forma diversa e non le si riconosce subito, ma son sempre loro.

La fame di serenità ciclicamente rovescia i valori e ciò che un tempo era stato fonte di paura diventa poi, nel confronto, quasi desiderabile: così si ripensa ai bei tempi andati in cui le blatte erano nere e non volavano (mentre ora sono rosse, hanno le ali bionde e volano!) oppure a quando erano i fantasmi e is cogasa a far paura. Grazie al cielo la Scienza ha scoperto che non esistono più.
Insomma: preoccupazioni!
Rossella Faa

Fonte: www.percorsiteatrali.it